13 шілде Ұлттық аза тұту күні

Компьютерлік графика және 3D-моделдеу

Сипаттама: Компьютерлік графика және 3D модельдеу- AutoCad және Compass бағдарламаларын меңгеруге бағытталған оқу пәні. AutoCad және Compass курсын аяқтағаннан кейін, студент әр түрлі сызбаларды жасай алады, бағдарламалық пакеттің құралдарын қолданып, ілеспе құжаттарды ұйымдастырады, сондай-ақ әр түрлі жобаларды жасау процесін автоматтандыру мүмкіндігін меңгереді. Курстың бағдарламасы: жұмыс басталуы және интерфейс, геометриялық конструкциялардың негіздері, екі өлшемді объектілерді құру, сызбаларды өңдеу, үшөлшемді модельдеудің негіздері, қатты күйдегі үлгілер және байланыстырылған сызбалар.

Кредиттер саны: 3

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • «Компьютерлік графика және 3D модель» курсының негізгі мақсаттары: - негізгі геометриялық заңдылықтар бойынша оқыту, проекция жазықтарына бөлшектердің модельдердін сызуларын КҚБЖ стандарттарымен орындау және бейнелерді оқуды үйрету, кеңістіктегі пішіндерді талдау және сараптау, графикалық модельдерді бейнелеу тәсілдерін оқыту, қолданылатын әдебиеттермен, стандарттармен және анықтамалармен таныстыру және олармен казіргі кездегі машинамен орындау тәсілдерімен жұмыс істеуді үйрету. Теориялық білімдерді белсенді практикаға пайдалануды дағдыландыру. «Компьютерлік графика» бағдарламалардың аспапты және бағдарламалы жабдықтарымен және графикалы диалогпен AutoCAD жүйесінің редакторлары арқылы жұмыс істеу. Студенттерді дұрыс сызуды және сызуларды инженерлік графика тілінде дұрыс оқытуды үйрету.
Міндет
  • «Компьютерлік графика және 3D модель» бағдарламалардың аспапты және бағдарламалы жабдықтарымен және графикалы диалогпен AutoCAD жүйесінің редакторлары арқылы жұмыс істеу. Студенттерді дұрыс сызуды және сызуларды инженерлік графика тілінде дұрыс оқытуды үйрету. Пәннің негізгі міндеттері: - конструкторларды, инженерлерді заман талабына сай оқыту әдістемелерін талап етуші құрастырудың жаңа технологияларына көшуде құрастырудың жаңа құралы ретінде компьютерлік графика басты орынды алады; - өндірістік және жобалық – құрастыру қызметінде қажетті кеңістіктік көзқарасты дамыту.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Білім алушылар білуге тиіс: - Графиктік жүйе режимінде сызба-конструкторлық құжаттар жасау тәсілдерін білуі тиіс; AutoCAD графикалық жүйесінде материалдарды өңдеудің және даярлаудың тәсілдерін. Дағдылары: - екіөлшемді кескіндер және суреттер жасау бойынша жұмыстар орындау, - сызбаның қатты көшірмелерін алу, - алынған кескіндерді редакциялау, - көлемдік пішіндер жасап, оларды өңдеу.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Құзыреттері: – кәсіби қызметте пәндердің негізгі заңдарын қолма-қол бейімдеу қабілеті, зертханалық және эксперименттік зерттеулерді орындау кезінде заманауи ақпараттық технологияларды, математикалық анализ және үлгілеу әдістерін қолдану қабілеті; – компьютерлік графикадағы іргелі және ең соңғы жетістіктерді қолдану қабілеті; – өндірістік жағдайда ұйымдастырушылық-басқарушылық шешімдер табу қабілеті.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Графиктік жүйе режимінде сызба-конструкторлық құжаттар жасау тәсілдерін білуі тиіс; AutoCAD графикалық жүйесінде материалдарды өңдеудің және даярлаудың тәсілдерін.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Кәсіби қызметте пәндердің негізгі заңдарын қолма-қол бейімдеу қабілеті, зертханалық және эксперименттік зерттеулерді орындау кезінде заманауи ақпараттық технологияларды, математикалық анализ және үлгілеу әдістерін қолдану қабілеті; – компьютерлік графикадағы іргелі және ең соңғы жетістіктерді қолдану қабілеті; – өндірістік жағдайда ұйымдастырушылық-басқарушылық шешімдер табу қабілеті.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Дағдылары: - екіөлшемді кескіндер және суреттер жасау бойынша жұмыстар орындау, - сызбаның қатты көшірмелерін алу, - алынған кескіндерді редакциялау, - көлемдік пішіндер жасап, оларды өңдеу.
Негізгі әдебиет
  • Негізгі әдебиеттер (10 жылдан артық емес) 1. Сызба геометрия және инженерлік графика. Ы.Нәби. – Алматы «Мектеп» баспасы, 2015.-264, суретті 2. Сызба геометрия. К.Қонақбаев. Астана, «Фолиант» баспасы, 2011.-176 бет Қосымша әдебиеттер 3. Инженерлік графика. Д.Т. Құрманова, З.А. Есполова, Ж.К. Уазырханова. – Өскемен, ШҚМТУ, 2013.-138 бет 4. Компьютерлік графика. Д.Т. Құрманова, З.А. Есполова, Ж.К. Уазырханова. – Өскемен, ШҚМТУ, 2015.-120 бет