Төтенше жағдайларды болжау үшін геоақпараттық жүйелер

Сипаттама: Қоршаған ортаның құрамды бөліктерінің, жалпы ландшафттың жағдайы туралы, сонымен қатар арнайы бағдарламалық қамтамасыздандыруды (ГАЖ-технологиялары) қолданып табиғи және техногенді сипаттағы төтенше жағдайлады сандық және сапалық деректердің мүмкіндігі мен кеңістікті түсінігінің ерекшелігін қарастырады. Дүлей апаттар кезінде қауіпті аймақтарды геоақпараттық картографиялау тәжірибесі баяндалады, ГАЖ базасында ТЖ болжау және жою жүйелерін әзірлеу қарастырылады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Студенттерге территорияның тұрақты дамуын басқару, жобалау, табиғат нысандарының құрлысы мен қолданыста болу мәселелерін шешу үшін геоақпараттық жүйелерді (ГАЖ) жобалау туралы түсінік беру.
Міндет
  • ГАЖ идеологиясын және олардың басқа оқылатын пәндер арасындағы орнын түсіну; - ГАЖ құрылымы және олардың компоненттері туралы теориялық білімді меңгеру; - ГАЖ қызметінің негізгі принциптері туралы, талдамалық мүмкіндіктері туралы қазіргі заманғы ГАЖ; - ГАЖ терминологиясына, алу, сақтау тәсілдеріне бағдарлану, әр түрлі деректерді өңдеу, Құралдар мен құралдардың әр түрлілігі деректерді талдау және нәтижелерді ұсыну тәсілдері; - әртүрлі ГАЖ-мен жұмыс істеу дағдыларын меңгеру.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Замануи техниканы қолдана білу дағдысы, төтенше жағдайлар мен қоршаған орта жағдайын бағалау мен талдаудағы ақпараттық технологияларды қолдану дағдысы
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Замануи техниканы қолдана білу дағдысы, төтенше жағдайларды бағалау мен талдаудағы ақпараттық технологияларды қолдану дағдысы
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • ГАЖ идеологиясын және оның басқа да оқытылатын пәндер арасындағы орнын түсіну
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Өзінің өндірістік және қоғамдық қызметі мен тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау, төтенше жағдайлардың алдын алу салаларындағы әдістер мен бағдарламаларды әзірлеу мен қолдануды кәсіптік жүзеге асыруға қатысу
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • - Түрлі бағдарламалық (ГАЖ) құралдарды пайдалану дағдысы; - нақты ГАЖ үшін қажетті деректер базасын құру; -қоршаған ортаны қорғау мәселелері бойынша нормативтік-техникалық және құқықтық құжаттарды пайдалану; - ГАЖ-технологияларды пайдалана отырып, арнайы мазмұнның сандық карталарын құру
Негізгі әдебиет
  • 1. Введение в геоинформационные системы: Учебное пособие / Блиновская Я.Ю., Задоя Д.С., - 2-е изд. - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 112 с. 2.Тикунов В.Н. Геоинформатика. В 2 книгах. Книга 1,2. – М.: Академия, 2010. – 416с. 3 Заварзин А.В., Капралов Е.Г., Тикунов В.С.Сборник задач и упражнений по геоинформатике. - М.: Академия, 2011. – 512 с. 4 Курбатова А. С., Баранникова Ю. А., Комедчиков Н. Н. Экологическое картографирование в градостроительном проектировании. - М.:Маджента, НИиПИЭГ, 2006. – 192 с 5 Щербаков В.М. Экспертно-оценочное ГИС-картографирование. – М.: Проспект Науки, 2011. – 192 с.