13 шілде Ұлттық аза тұту күні

Жарылу-өрт қауіпсіздігі

Сипаттама: Технологиялық процестің жарылыс-өрт қауіпсіздігін қалыптастыру, өнеркәсіптік кәсіпорындардың жарылыс-өрт қауіпті және өрт қауіптілігін бағалау үшін техникалық есептерді жүргізудің практикалық дағдыларын қалыптастыру, жарылыс-өрт және өрт қауіптілігі бойынша үй-жайлардың, ғимараттардың және сыртқы қондырғылардың санаттарын анықтау, адамдарды уақытылы эвакуациялауды және оларды өнеркәсіптік кәсіпорындарда жарылыс пен өрттің қауіпті факторларынан қорғауды қамтамасыз ететін көлемдік-жоспарлау және конструктивтік шешімдер.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Жарылыс-өрт қауіпсіздігінің ұйымдастырушылық-техникалық негіздерін меңгерген және оларды өндірістік процесті ұйымдастыруда қолдана алатын бакалаврларды дайындау.
Міндет
  • Пәнді оқытудың міндеттері - болашақ маманды үйрету: - адамның өмір сүру ортасына жанудың қауіпті факторларын болжау; - өндірістегі өрт қауіптілігі мен жарылыстардың себептерін талдау; - жарылыс - өрт қауіптілігінің алдын алу бойынша тиімді іс-шараларды әзірлеу; - жарылыс-өрт қауіпсіздігі шараларын әзірлеу кезінде анықтамалық және нормативтік-техникалық әдебиеттерді қолдану.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • 1. - жарылыс-өрт қауіпсіздігі саласындағы негізгі заңнамалық және нормативтік актілер; - жарылыс-өрт қауіпсіздігі бойынша профилактикалық жұмыстардың маңыздылығы.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • - жарылыс - өрт қауіпсіздігі мәселелері бойынша Объектіні қарау немесе жобалау құжаттамасын қарау нәтижесінде алынған деректерді жинақтау және жүйелеу; - объектілерді өрттен және жарылыстардан қорғау жөніндегі іс - шараларды таңдау; - жарылыс-өрт қауіпсіздігі саласындағы Қазақстан Республикасының заңдары мен нормативтерін қолдану.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • - объектінің ықтимал жарылыс-өрт қауіптілігі туралы, - жарылыс-өрт қауіпсіздігін қамтамасыз етудің ұйымдастырушылық принциптері туралы, - объектінің жеке ерекшеліктерін ескере отырып, тиімді іс-шараларды іске асыру туралы
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Жарылыс-өрт қауіпсіздігі және төтенше жағдайлардың алдын алу саласындағы әдістер мен бағдарламаларды әзірлеу мен іске асыруда өзінің өндірістік және қоғамдық қызметін кәсіби жүзеге асыру
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Жарылыс-өрт қауіпсіздігін алдын алудың озық әдістері, жарылыс-өрт қауіпсіздігі проблемаларын жедел шешу үшін қазіргі заманғы құралдарды пайдалану саласындағы білімді жетілдіру
Негізгі әдебиет
  • 1. Смирнов, С.Н. Противопожарная безопасность / С.Н. Смирнов. — М.: ДиС, 2010. — 144 c. 2. Собурь, С.В. Взрывопожарная безопасность предприятия: Курс пожарно-технического минимума: Учебно-справочное пособие / С.В. Собурь. — М.: ПожКнига, 2012. — 480 c. 3. Соломин, В.П. Взрывопожарная безопасность: Учебник для студентов учреждений высшего профессионального образования. — М.: ИЦ Академия, 2013. — 224 c. 4. Пчелинцев В.А. и др. Охрана труда в строительстве - М.: Высшая школа, 1991 5. Охрана труда в машиностроении. Учебник для машиностроительных вузов/ Е.Я. Юдин, С.В. Белов и др. - М.: Машиностроение, 1983