Өнеркәсіптік объектілердің электр қауіпсіздігі

Сипаттама: Пәнде электр қондырғыларын пайдалану кезінде еңбекті қорғау бойынша салааралық ережелер, электр тоғының адам ағзасына әсері, электрқондырғылар мен үй-жайлардың электр қауіпсіздігі бойынша жіктелуі, адамның электр тоғымен зақымдану жағдайларын талдау, адам арқылы жанасу мен тоқтың рұқсат етілген кернеуі, қорғаныстық жерге тұйықтау, нөлдеу, электр қондырғыларын қорғаныстық ажырату құрылғыларының мақсаты, жұмыс принципі және оларды қолдану шарттары қарастырылады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • жұмыс орындарында қауіпсіз жағдайлар жасау - адамның және оның қоршаған ортасының қауіпті әсерден электрлік қорғану шараларын жасау және жүзеге асыру; - жабдықтардың және технологиялық процестердің оларды қорғаудың заманауи талаптарына сәйкес электрлік қорғанысын жобалау; - экономикалық объектілер мен электр жүйелерінің жұмысының тұрақтылығы
Міндет
  • - инженерлік және технологиялық процестерге арналған электр қауіпсіздігі стандарттары талаптарының зерттелуі, - технологиялық жабдықтардың электр қауіпсіздігін бағалау әдістерімен танысу, - технологиялық жабдықтар мен қондырғыларды пайдалану кезінде қолданыстағы электрлік қорғаныс құралдарын зерттеу; - электр жабдықтары мен қорғау құралдарының параметрлерін есептеудің негізгі әдістерін оқып үйрену. - жабдықтың электр қауіпсіздігі жағдайларын анықтау және талдау әдістерін игеру, авариялардың алдын-алу және алдын-алу
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Электр қауіпсіздігі мақсаттары мен міндеттері; - электр жабдықтың қауіп-қатер факторларының әсерін азайтуға немесе жоюға бағытталған электр қауіпсіздігінің техникалық және ұйымдастырушылық шараларының теориялық негіздері; - Электрлік көздің әсерінен немесе көрінісінен техникалық құралдарды практикалық қолдану.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Пайдаланылатын құралдардың электр қауіпсіздігі деңгейін бағалау, өндіріс жабдықтары бойынша жұмыс жасау құрылғылары; - электр жабдығының себептерін анықтау және өндірістік жабдықты пайдалану кезінде қауіпсіздік деңгейін болжау тәжірибесі; - өндірістік жабдықтардың функционалдық қорғаныс жүйелері мен құрылғыларын таңдау; - өндірістік процестердің электр қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша техникалық шешімдер мен шараларды әзірлеу
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Өмірдің және қоршаған ортаны қорғаудың электр қауіпсіздігі мәселелеріне қатысты техникалық және нормативтік-экологиялық құжаттардың сақталуы - Электр травмасының проблемаларын, электр қауіпсіздігінің ұтымды әдістерін түсіну керек
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • өндірістік және әлеуметтік қызметті кәсіптік құзыреттердің қажетті көлемінде кәсіби түрде жүзеге асырады; - өндірістің электр қауіпсіздігі саласындағы апаттар мен төтенше жағдайлардың алдын-алу әдістерін және бағдарламаларын әзірлеуге және іске асыруға қатысу
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • электр қауіпсіздігі және өндіріс ортасын қорғау үшін пайдаланылатын тізбектерді, құрылғылар, аппараттар мен жүйелерді әзірлеу және жобалау әдістемесі бойынша білімді жетілдіру; - білімді алдыңғы қатарлы ғылыми әдістер саласында білімді жетілдіруге үйрету және оны жұмыс ортасының электр қауіпсіздігі мәселелерін жедел шешу үшін қажетті деңгейде қолдану;
Негізгі әдебиет
  • 1."Правила технической эксплуатации электроустановок потребителе (ПТБ)" Утверждена Приказом Минэнергетики РК №222 от 19 марта 2015г. 2. Ж.Аманжолов: Охрана труда и техника безопасности. Учебное пособие. Астана.-2011,440с. 3. "Электрооборудование электрических станций и сетей"согласовано Министерство индустрии РК от 12.12.2013№09-/6-44188 4. Наряд-допуск при эксплуатации электроустановок. Приложение №4 к ПТБ при эксплуатации элетроустановок МинЭенргетики,2013.09.03