Проектно-сметное дело

Сипаттама: Пән құрылыс салудың (реконструкциялаудың, кеңейтудің және техникалық қайта жарақтандырудың), оның ішінде нарықтық қатынастар жағдайында құрылыс өнімінің еркін (келісімшарттық) бағаларында анықталған кезде бағалауды одан әрі дайындауға арналған құрылыста жобалау мен баға белгілеуді ұйымдастыруды қарастырады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Жобалық-сметалық құжаттарды жасау саласында теориялық білім мен тәжірибелік дағдыларды игеру
Міндет
  • Жобалық құжаттаманың негізгі тұжырымдамалары және берілген жобаның негізінде бағаланған бағаларды негіздеу мүмкіндігі туралы білу.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Жобалық құжаттаманың негізгі тұжырымдамалары және берілген жобаның негізінде бағаланған бағаларды негіздеу мүмкіндігі туралы білу.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Жобаны негіздеу сметасын құру үшін қажетті бағдарламаны пайдалану
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Құрылыс сферасындағы сметалық нормативтер терминдер мен негізгі түсініктерді қолдану.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Нақты бір өндірістік мәселелерді шешуде пәндерді оқу үдерісінде алынған теориялық білімдерді және тәжірибелік дағдыларды меңгеру
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Пәндерді оқып үйрену барысында алған білімді және тәжірибелік дағдыларды жобалау-сметалық құжаттаманы дайындауда қолдану
Негізгі әдебиет
  • 1.Куатова Д.Я. "Экономика предприятия". Учебное пособие. - Алматы:"Экономика".20111 - 352с. 2. Куатова Д.Я. Экономика предприятия: практический курс: Учебне пособие./Д.Я. Куатова. - Алматы,2015.-384 с. 3. Проышленные технологии и инновации:Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения. - СПб:Питер, 2014. - 480 с.: ил. - (Серия "Учебник для вузов") 4. Управление проектами:учеб.пособие/П.В. Иванов, Н.И. Турянская, Е.Г. Субботина. - Ростовн/Д: Феникс,2016. - 251 с. - (Высшее образование).