Основы композиции

Сипаттама: Студенттерді композицияның негізгі заңдары мен тұжырымдамаларымен, жобаларды құру кезінде композициялық заңдылықтарды іс жүзінде қолдану дағдыларымен таныстыру. Ғарыштық-кеңістіктік нысандардың қасиеттерін тану, белгілі заңдылықтар негізінде олардың комбинациясы, архитектураны қабылдауда үйлесім мен үйлесімділік сезімін дамыту.

Кредиттер саны: 4

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
 • "Композицияның негіздері" курсы бастапқы сәулеттік білім берудегі негізгі курстардың бірі болып табылады. Ол көлемдік-кеңістіктік формалардың қасиеттерін, белгілі бір заңдылықтар негізінде олардың үйлесімділігін тануға, сәулетті қабылдау кезінде үйлесім мен үйлесім сезімін дамытуға бағытталған.
Міндет
 • Негізгі міндеттері болып табылады: - теориялық материалдарды меңгеру, - көлемді-кеңістіктік формаларды құру заңдарын зерттеу; - бірқатар практикалық тапсырмаларды орындау кезінде қалыптау дағдыларын меңгеру.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Оқытудың негізгі принципі "Композиция негіздері" пәнін сәулетшінің бастапқы кәсіби дайындық жүйесіндегі құрамдас бөлік және байланыстырушы элемент ретінде қарастыруда, сондай-ақ архитектуралық композицияны архитектуралық форманы үйлестіру құралдары мен тәсілдері жүйесі ретінде қарастыруда көрінетін жүйелі тәсіл болып табылады. Теориялық материалды баяндау және пәннің практикалық бөлігін орындау "нақты дан абстрактіден нақты абстрактіге"диалектикалық таным принципіне негізделген.
 • Пәнді оқыту нәтижелері Білім: Білім алушылар білуі тиіс: - қалыптың негізгі заңдары, көлемді-кеңістіктік құрылымды құру және ұйымдастыру заңдары.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Пәнді оқытудың мақсаттары мен міндеттері: "Композиция негіздері" курсының мақсаты сәулетте форманың қалыптасуының негізгі заңдарын зерттеу болып табылады. Сондай-ақ білім алушыларда кеңістіктік қабылдауды, елестетуді және ойлауды дамыту қажет болып табылады.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Құзыреттер: Түйінді құзыреттері болып табылады: -сәулет-кеңістік құрылымдарына және сәулет-қала құрылысы ансамблдеріне композициялық талдау жүргізу; - сәулет нысандарын композициялық зерттеу кезінде мақсаттар мен міндеттерді қалыптастыру; - сәулет нысандарын жобалауда алынған білімді пайдалану қабілеті; - сәулет-қала құрылысы ортасын жобалау кезінде оңтайлы жобалық шешімдерді табу қабілеті.
 • Алған білім келесі пәндерде қолданылуы мүмкін: - сәулеттік жобалау; - сәулет тарихы; - қала құрылысы тарихы; - сурет; - дипломдық жобалау
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Құзыреттер: Түйінді құзыреттері болып табылады: -сәулет-кеңістік құрылымдарына және сәулет-қала құрылысы ансамблдеріне композициялық талдау жүргізу; - сәулет нысандарын композициялық зерттеу кезінде мақсаттар мен міндеттерді қалыптастыру;
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Оқуға қаблеттілігі: - сәулет нысандарын жобалауда алынған білімді пайдалану қабілеті; - сәулет-қала құрылысы ортасын жобалау кезінде оңтайлы жобалық шешімдерді табу қабілеті.
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • Кіріспе дәріс. "Сәулет композициясының теориясы" пәні, оның сәулет мамандығын оқытудың шығармашылық үрдісіндегі орны. Көлемді-кеңістіктік форманы қабылдаудың тұтастығы. Композиция белгілері жүйе ретінде. 2 тақырып Архитектуралық форманың объективтік қасиеттері. Форманың қасиеттерін салыстыру. 3 тақырып Композиция түрлері. Көлемді-кеңістіктік формаларды анықтау. Композицияның негізгі түрлері арасындағы өзара байланыс 4 тақырып Формаларды үйлестіру құралдары. Симметрия, асимметрия 5 тақырып Көлемдік-кеңістіктік формаларды үйлестіру құралдары. Ритм, метр. Ырғақтың көмегімен жазықтықты, көлемді және кеңістікті ұйымдастыру 6 тақырып Көлемдік-кеңістіктік құрылымдарды тектоникалық ұйымдастыру. Архитектурадағы тектоника ұғымы. Архитектурадағы конструкция мен пішіндердің өзара байланыс принциптері 7 тақырып Көлемдік-кеңістіктік формаларды үйлестіру құралдары. Пропорция. Сәулет композициясындағы бөлшектер мен тұтас өлшемділік. 8 тақырып Пропорционалдау әдістері. Алтын қимасы. Фибоначчи Қатары. 9 тақырып сәулеттегі масштабтар 10 тақырып Кеңістікті ұйымдастыру. Архитектурадағы кеңістік ұғымы. Кеңістіктер түрлері 11 тақырып Ашық кеңістікті ұйымдастыру 12 тақырып Жабық кеңістікті ұйымдастыру 13 тақырып Кеңістіктердің өзара әрекеттесуі 14 тақырып Түс, Жарық, фактура 15 Бақылау жұмысы
 • Тема 2 Объективные свойства архитектурной формы. Сопоставление свойств формы.
 • Тема 3 Виды композиции. Выявление объемно-пространственных форм. Взаимосвязь между основными видами композиции
 • Тема 4 Средства гармонизации форм. Симметрия, асимметрия.
 • Тема 5 Средства гармонизации объемно-пространственных форм. Ритм, метр. Организация плоскости, объема и пространства при помощи ритма.
 • Тема 6 Тектоническая организация объемно-пространственных структур. Понятие тектоники в архитектуре. Принципы взаимосвязи конструкции и формы в архитектуре
Негізгі әдебиет
 • 3 СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 3.1 Основная литература 1 Александр Степанов, Михаил Туркус. Объемно-пространственная композиция в архитектуре. Издательство: Архитектура-С, 2012. 2 Г.Л. Леденева Теория архитектурной композиции. ТГТУ, 2010. 3 Н. А. Рочегова, Е. В. Барчугова. Основы архитектурной композиции. Курс виртуального моделирования. Издательство:Академия, 2010.
Қосымша әдебиеттер
 • 6 Шевелев И. “Логика архитектурной гармонии”. - М.: Стройиздат, 1973. 7 Рожин И.Е., Кириллова Л.И., Покровский И.А., “Композиция в современной архитектуре” М.: Стройиздат, 1973. 8 Глинин Я.Д., “Методы архитектурной гармонии”.- Л.: Стройиздат, 1979 . 9 Иконников А., Степанов Г., “Основы архитектурной композиции”. - М.,: Искусство, 1981 . 10 Бархин В.Г. “Методика архитектурного проектирования”.- М.: Стройиздат, 1982 . 11 Араухо И. “Основы композиции”. - М.: Высшая школа, 1982 . 12 Кириллова Л. “Мастерство композиции (пространство, пластика ансамбль). - М.: Стройиздат, 1983. 14 Д.Л.Мелодинский. Школа архитектурно-дизайнерского формообразования Издательство: Архитектура-С, 2004. 15 Н. Г. Стасюк, Т. Ю. Киселева, И. Г. Орлова. Основы архитектурной композиции. Архитектура-С, 2004. 16 Досқанова Г.Х., Уазырханова Ж.К. Көлемді–кеңісткті пішіндердің құрылуының композициялық заңдылықтары. композиция негіздері бойынша практикалық тапсырмаларды орындауға арналған әдістемелік нұсқау. Өскемен, 2008. 17 Досканова Г.Х. Организация объемно-пространственной структуры. ./методические указания/ ВКГТУ, 2008. 18 Досканова Г.Х Композиционный анализ архитектурного сооружения. ./методические указания/ ВКГТУ, 2008. 19 Досканова Г.Х. Композиционные закономерности построения объемно-пространственных форм... /методические указания/,ВКГТУ, 2008. 20 О. Л. Голубева : Основы композиции . Издательство: Сварог и К , 2008. 21 Ш. А. Айрапетов. Издательство: Едиториал УРСС, 2004 г 22 Архитектурное формообразование. Антология. Издательство: Ленанд, 2010. 23 Франсис Д. К. Чинь Архитектура. Форма, пространство, композиция Издательство: АСТ, Астрель, Харвест, 2010. 24 Энтони Уайт, Брюс Робертсон, Архитектура. Формы. Конструкции. Детали, Издательство: АСТ, Астрел, 2011. 25 Д. Л. Мелодинский. Ритм в архитектурной композиции. Издательство: Либроком 2012.