Архитектурная инженерная графика 1

Сипаттама: Параллельді және Орталық проекциялау заңдарын зерттеу қағаз парағында немесе компьютер мониторында көлемді-кеңістіктік объектілерді бейнелеуге мүмкіндік береді, кеңістіктік қиялды дамытады-болашақ маманның шығармашылық қызметінің ажырамас бөлігі болып табылатын кескінді, пропорцияларды, кеңістіктегі орналасуын және бейнеленген объектілердің басқа да ерекше қасиеттерін оймен елестету қабілеті.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • ортогоналды проекциялау жүйесінде сызбалар құрастыру заңдылықтарына оқыту, кеңістіктік ойлауды дамыту, перспективалы проекциялар құру және көлеңке құру іскерліктері
Міндет
  • кеңістіктік көрініс пен қиялды конструктивті геометриялық жазықтықтағы кеңістіктік формаларды бейнелеу тәсілдерін зерттеу
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • проекциялау заңдарын, әдістері мен тәсілдерін білу, перспективалы проекцияларды орындау, ортогоналды, аксонометриялық және перспективалы проекцияларда көлеңке салу
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • студенттер алған білімдерін келесі пәндердің оқу материалын меңгеру кезінде, сонымен қатар болашақ кәсіби қызметте қолдана білуі керек.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • оқыту нәтижесі практикалық міндеттерді шешу негізінде жатқан негізгі алгоритмдердің білімін қалыптастыру болады
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • кәсіби салада ауызша және жазбаша коммуникация дағдыларын меңгеру
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • геометриялық құрастырудың ең оңтайлы және ұтымды тәсілдерін таба білу , көлемдік-кеңістіктік композицияның жобалық моделін жасау кезінде сызбаларда шығармашылық ойларды көрсете білу