Скульптура

Сипаттама: "Мүсін" курсы көркем-эстетикалық бейіндегі пәндердің жалпы блогының бөлігі болып табылады және болашақ дизайнердің шығармашылық дүниетанымын қалыптастыруға, өзіндік іс-әрекет пен бейнелеу өнері саласында шығармашылық білімдерін іс жүзінде қолдануға бағытталған. Ұсынылған экспозицияның көшірмесін жасаудың практикалық жұмысы. Пластикалық материалдар технологиясын сақтау. Материал: саз, пластилин.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Суденттерді зерттеу негіздерімен таныстырып, көлемді-кеңістік,көркемшілік ойы жетілдірілген кәсіпкер сәулетшілер мен дизайнерлерді дайындау
Міндет
  • Б.Уали,Қ.Иманбекова. Мүсін.Оқу-әдістемелік құрал.Астана:Фолиант,2010.-160 б
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Р1\u0009жетілдіру зейін және дамыт- өзінің зияткерлік және общекультурный деңгейін Р2\u0009өзінің келешек кәсібінің әлеуметтік елеулілігінің түсінушілігі, ие бол- биік қозғамдамамен к кәсіби қызметтің жаса-, к кәсіби құзырдың деңгейінің көтермелеуіне
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Р3\u0009пайдалану зейін негізгі жағдай және гуманитарлық ғылымның әдістерін әлеуметтік, және экономикалық при әлеуметтік және кәсіби мақсаттың шешімінде Р4\u0009түсіну зейін және сарала- дүниетанымдар, әлеуметтік және жеке мәнді философиялық мәселелер Р5\u0009иеленушілік бір халықаралық жанасушылықтың шетелдік тілдерінен ауызекі және жазба межличностные және кәсіби коммуникацияларды қамсыздандыратын деңгейде
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Р6\u0009иеленушілік ойдың мәдениетінің, зейінмен к жинақта-, анализға, ақпараттың байымының мақсаттың қойылымының және оның табысының жолының талғамына, саралау ұсталықпен пайым және айту қисын Р7\u0009саралау зейін әлеуметтік-мәнді мәселені және үдерістерді, түсін- шығармашылық тұлғаның рөлін ара жайлаудың және қоғамның мәдениетінің сәрсенбі даму
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Р10 Готовность к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе нравственных и правовых норм, проявлению уважения к людям, терпимость к другим культурам и точкам зрения Р8 Способность логически верно, аргументированно и ясно строить профессиональную устную и письменную речь Р9 Способность находить организационно - управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • 1\u0009зейін саморазвитию, біліктіліктің және ұсталықтың көтермелеуіне, өзінің кәсіби қызметінің ғылыми және научно-производственного профильсының өзгерісіне мен қызметтің кәсіби шеңберімен байланыссыз Р12\u0009зейін мен көмек ақпараттық технологиялардың өздігінен-өзі иемден- және ара практикалық қызметте пайдалан- жаңа білім және ұсталық, соның ішінде ара білім жаңа облыс, ауызекі
Негізгі әдебиет
  • анние формы искусства.-М.:Искусство,1972 Лантери Э.Лепка.М.:Издательство Академии художеств СССР,1963 Мухина Издательство "Искусство" Москва 1960