Преддипломный проект

Сипаттама: Пәндерді меңгеру студенттерді дипломдық жобалауға практикалық даярлауға бағытталған. Оның құрамына жеке тақырып бойынша зерттеу бөлімі және сәулет объектісінің эскиз-идеясының авторлық ұғымын және оның дамуын білдіретін жобалық бөлім кіреді. Курстық жоба студенттің дербес шығармашылық жұмысына дайындықты диссертациялық жоба бойынша анықтауға арналған.

Кредиттер саны: 12

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Мақсат - ғылыми-зерттеу жұмысты шегінде келешек дипломдық жобаның бағытының орында- студентке әдістемелік көмектің оказание.
Міндет
  • Міндеттері – сәулеттік тапсырмаларды орындау үшін бағдарламаларды тәжірибе жүзінде қолдану.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Студенттер жоғарғы білімнің бірінші сатысына қарағанда алған білімдері мен түсініктері кеңейгенін және де зерттеушілікте шығармашылық тәсілдеме мен шығармашылық идеяларды қолдана алатындықтарын көрсете алулары керек.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Студенттер оқыту саласымен байланысты жаңа жағдайда (мысалы, пәнаралық байланыста) білімдерді қолданып, сәулет мәселелерін шешудегі қабілеттіліктерін көрсете алулары қажет.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Студенттер пайымдауларды тұжырымдап, білімдерді қолданумен байланысты әлеуметтік аспектілерді бейнелейтін шектеулі ақпарат негізінде білімдерді біріктіре алулары қажет.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Студенттер қорытынды жасай алатындықтарын көрсете алулары керек. Алған білімдер негізінде материалды даярлықтары әртурлі деңгейдегі адамдар мен мамандарға анық, бір мағыналы етіп түсіндіре алулары қажет.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Студенттер ары қарай оқуды өздері басқара алатындай етіп қабілеттіліктерін дамытулары керек.
Негізгі әдебиет
  • 1. Молчанов М.М. «Основы архитектурного проектирования: социально-функциональные аспекты. Учебное пособие». – «высшее профессиональное образование». – Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. – 160 с. 2. Джонс Дж. К. Методы проектирования. М. Мирр, 2008 3. Шимко В.Т. «Архитектурно-дизайнерское проектирование. Основы теории (средовой подход)». Учебник для ВУЗов. - Издательство: Архитектура-С, 2009