Инновациялық экономика

Сипаттама: Курс жаңа технологияларды енгізу арқылы экономикалық өсуді дамыту туралы түсінік береді, ол жергілікті жағдайларға қарыз алу мен бейімдеуге және елдің бәсекеге қабілеттілігі мен халықтың өмір сүру деңгейін көтеруге қабілетті жаңа инновациялық жаңғыртуларды әзірлеуге, сондай-ақ инновациялар ағынына, тұрақты технологиялық жетілдіруге, жоғары қосылған құны бар жоғары технологиялық өнімді өндіру мен экспорттауға негізделген.

Кредиттер саны: 4

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • «Инновациялық экономика» пәнін оқу мақсаты болып, ұлттық экономиканың негізгі бөлімшесі көлік туралы кешенді тұрақты білімді студенттерге қалыптастыру, заманауи кезеңдегі саладағы туындаған экономикалық заңдарды оқыту, инновациялық әдістерді қолдану барысында көлік кәсіпорынында экономикалық үрдістерді сандық және сапалық бағалау аймағында тәжірибелік дағдыны игеру.
Міндет
  • Студент білім алу үрдісі кезінде келесі міндеттерді іске асыру керек: - идентифицировать транспортное предприятие как экономическую систему с ее внутренними и внешними элементами и связями; - изучить структуру всех видов экономических ресурсов (основных фондов, оборотных средств, трудовых и финансовых ресурсов), их количественную и качественную оценку, факторы повышения эффективности использования; - освоить методы расчета потребности в ресурсах, алгоритм формирования затрат предприятия и себестоимости транспортных услуг; - изучить методы ценообразования, систему налогооблажения, меха-низм формирования финансовых результатов деятельности предприятий транспорта; - освоить инновационные подходы и методы оценки экономической эффективности: производства; инвестиционных проектов; инноваци-онной деятельности; - изучить приемы и методы проведения экономического анализа производственно-хозяйственной деятельности транспортных предприятий; - приобрести навыки оценки финансового положения транспортного предприятия; - освоить элементы научного исследования в области экономики.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Пәнді оқу барысында білім алушы білу және түсінуі қажет: - кәсіпорынның экономикалық жүйесіндегі негізгі элементтер; - кәсіпорынның ресурстар құрамы; - кәсіпорынның барлық түріндегі ресурстарға қажеттілікті есептеу әдістемелері мен оларды пайдалану тиімділігін көрсететін көрсеткіштер; -өнімді өндіру шығындарының мәні мен көлік қызметінің және өнімнің өзіндік құнын есептеу әдістемелері; - инвестициялық жобалар мен инновациялық қызметтің экономикалық тиімділігін есептеу әдістері.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Алынған білімді білім алушы қолдана білу керек: - кәсіпорынның қаржылықы және материальдық, еңбектік ресурстарына қажеттілікті негіздеу; - еңбек ақы жүйесін таңдау; - кәсіпорын қызметінің қаржылық нәтижесін есептеу(шығындар, табыс, пайда); - көлік қызметіне қойылатын тариф мөлшерін негіздеу; - инвестициялық жобалардың ең тиімді нұсқасын таңдау.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Көп нұсқалы жеке тапсырмаларды шешу үрдісі кезінде білім алушыда қалыптасатын пікір, бұл студенттің реферат,статья, баяндамамен жұмыс істеуі арқылы көрінеді.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Пәннің жеке тақырыптарын,рефераттарын, статьяларын оқу, талдау үрдісінде үйренушінің коммуникативті белсенділігі дамиды.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Реферат жазу мен жеке тапсырмаларды орындау мен пәннің жеке та қырыптарын өздік жұмыс ретінде орындау үрдісі оқытудың дағдысын қалыптастырады.
Негізгі әдебиет
  • 1 Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), (с изменениями и дополнениями по состоянию на 22.07.2011 г.) 2 Закон Республики Казахстан «О банкротстве» от 21 января 1997 г. N 67 3 Закон Республики Казахстан от 21 сентября 1994 года № 156-XIII «О транспорте в Республике Казахстан» 4 Указ Президента Республики Казахстан от 11 апреля 2006 года N 86 «О Транспортной стратегии Республики Казахстан до 2015 года» 5 Абрютина М.С. Экономика предприятия: Учебник – М.: Дело и сервис – М, 2004 6 Аксенова З.И., Бачурин А.А. Анализ производственно-хозяйственной деятельности автотранспортных предприятий. М.: Транспорт, 2008 – 365с. 7 Бычков, В.П. Экономика автотранспортного предприятия : учебник / В.П. Бычков. – М. : ИНФРА-М, 2006. – 384 с. 8 Григорьян Т.А., Карамышева И.И., Планирование на автотранспортном предприятии: Учебное пособие. – Тюмень: Изд-во ТюмГНГУ, 2008 9 Демиденко О.В. Сборник задач по дисциплине «Экономика АТП». –Омск:Изд-во СибАДИ, 2006.− 48 с. 10 Ивуть, Р.Б. Экономика автомобильного транспорта: учебно-методическое пособие: в 2 ч. / Р.Б. Ивуть. – Минск: БНТУ, 2009. – Ч. 2. – 275 с. 11 Куатова Д.Я. Экономика предприятия: учебное пособие Д.Я. Куатова.- Алматы: Изд-во Каз.ЭУ им Т. Рыскулова, 2011. – 351 с. 12 Лавриков, И.Н. Экономика автомобильного транспорта : учебное пособие / И.Н. Лавриков, Н.В. Пеньшин; под науч. ред. д-ра экон. наук,проф. И.А. Минакова. – Тамбов : Изд-во ГОУ ВПО ТГТУ, Тамбов. – 2011. – 116 с.