Коммуникационные технологии

Сипаттама: Пәнде студенттегі тиімді іскери коммуникациялық технологияны қалыптастыру қарастырылған. Тауарлар мен қызметтерді әлеуетті тұтынушыларға тиімді насихаттау кез келген кәсіпорынның маңызды мақсаттарының бірі болып табылады. Осы мақсатқа қол жеткізу корпоративтік коммуникациялық технологияларды дұрыс жоспарлаумен және табысты жұмысымен ғана мүмкін. Іскерлік коммуникациялардың теориялық негіздері, персоналды басқару мәселелері қарастырылады, жеке қарым-қатынас технологиясын қалыптастырудың негізгі механизмдері сипатталады. Пәннің практикалық бөлімі интеграцияланған маркетингтік коммуникациялар үдерісіне арналған, жарнамалық кампанияның кезеңдерін, сатылымды насихаттаудың нысандарын, жеке тұлғалардың сату мүмкіндіктерін, қолайлы компания имиджін құруға арналған құралдарды, сондай-ақ коммуникациялық технологиялардың негізгі құралдарына арналған практикалық және ситуациялық тапсырмаларды, жағдайларды және сынақтарды ұсынады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
 • Пәндерді меңгеру мақсаты - іскерлік қарым-қатынастың теориялық және практикалық негіздерін, коммуникациялық процестің технологиясын меңгеру, сондай-ақ коммуникативтік категориялық аппаратты, жалпы заңдарды, қазіргі заманғы бәсекеге қабілетті маманның табыстылығының қажетті шарты болып табылатын байланыстың түрлеріне, деңгейлеріне, формаларына ұқсастығы мен айырмашылығын меңгеру.
Міндет
 • коммуникациялық технологиялардың сипаты, негізгі ұғымдар, нормалар мен қағидалар туралы ақпаратты игеру;
 • іскерлік қарым-қатынаста іскерлік қарым-қатынас нормалары мен құндылықтарын іс жүзінде жүзеге асыру туралы білімін меңгеру;
 • іскерлік қарым-қатынас барысында туындайтын іскерлік жағдайларда шарлауға мүмкіндік алу;
 • қарым-қатынас процесінде әріптестер, қызметкерлер мен клиенттер арасындағы моральдық қатынас нормаларын меңгеру;
 • іскери қарым-қатынаста әртүрлі жағдайларға қатысты іскерлік этикеттің талаптарын меңгеру.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • - байланыс теориясының негіздерін білу; - БАҚ саласындағы PR-қызмет негіздерін білу; - жазбаша және ауызша сөйлесудің негізгі ережелерін білу; - риторика әдістерін меңгеру.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • - ақпараттық-медиа кампаниялар аясында негізгі коммуникациялық технологияларды қолдану дағдылары; - медианы жылжыту технологиясының идеясы түрлі жобалар мен өнімдерге қолдану
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • - коммуникативтік технологиядағы негізгі дағдыларды кәсіби қызметте қолдану.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • - кәсіби қарым-қатынас және мәдениетаралық қарым-қатынас дағдыларына ие болу.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • - оқу қабілетін дамыту, әр түрлі қайнар көздерінен ақпаратты іздеу және сараптама жүргізе білу, мәселелерді шешу.
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • 1. Коммуникация теориясына кіріспе және негіздері
 • 2. Әлеуметтік коммуникация және технологияның рөлі
 • 3. Командалық коммуникация
 • 4. Коммуникациядағы этика мәселесі
 • 5. Кездесулерді ұйымдастыру және белсенді тыңдау
 • 6. Бейвербал коммуникация
 • 7. Мәдениетаралық коммуникация - 1
 • 8. Мәдениетаралық коммуникация - 2
 • 9. Іскерлік хабарламаны жоспарлау және ұйымдастыру
 • 10. Іскерлік хабарламаны аяқтау
 • 11. Презентация дайындау, жасау және технологияларды қолдану
 • 12. Ақпаратты тарату каналдары
 • 13. Түрлі хабарламаларды жазу
 • 14. Түйіндеме жазу және мансап жолын жоспарлау
 • 15. Қортындылау
Негізгі әдебиет
 • 1 Конституция Республики Казахстан., Казахстанская правда, 8 сентября 1995. 2 Гражданский кодекс Республики Казахстан. Алматы, 1995 г. 3 Закон Республики Казахстан «О развитии конкуренции и ограничении монополистической деятельности». Советы Казахстана. 16 августа 1992 г. 4 Закон Республики Казахстан «О защите и поддержке частного предпринимательства», Казахстанская правда, 18 августа 2002 г. 5 Закон Республики Казахстан «О стандартизации и спецификации». Казахстанская правда. 17 февраля 2003 г. 6 Закон Республики Казахстан «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров». Казахстанская правда, 23 февраля 1993 г. 7 Закон Республики Казахстан «Об иностранных инвестициях». Казахстанская правда, 20 января 2005 г. 8 Указ Президента Республики Казахстан «О национальном банке Республики Казахстан». 9 Казахстанская правда, 18 апреля 1995 г. К). Указ Президента Республики Казахстан «О товарных биржах». Советы Казахстана. 13 апреля 1995г. 10 Указ Президента Республики Казахстан «О лицензирований». Казахстанская правда, 21 апреля 1995г. 11 Указ Президента Республики Казахстан «О банкротстве». Казахстанская правда, 13 мая 1995 г. 12 Указ Президента Республики Казахстан «О хозяйственных товариществах». Казахстанская правда, 17 мая 1995 г. 13 Указ Президента Республики Казахстан «О государственном предприятии». Казахстанская правда. 27 июня 1995 г. 14 Указ Президента Республики Казахстан « О банках и банковской деятельности», Казахстанская правда, 6 сентября 1995 г. 15 Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Дж., Вонг В. Основы маркетинга: Пер. с англ. – 2-е европ. Изд. – М.; СПб.; К.: Издательский дом «Вильямс», 2017. – 1151 с. 16 Коноваленко, М. Ю. Деловые коммуникации : учебник и практикум для академического бакалавриата / М. Ю. Коноваленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 466 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-11058-6. — С. 91 — 103 17 Коноваленко, В. А. Основы интегрированных коммуникаций : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. А. Коноваленко, М. Ю. Коноваленко, Н. Г. Швед. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 486 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3061-0. — С. 326 18 Леонов, Н. И. Психология делового общения : учеб. пособие для бакалавриата и специалитета / Н. И. Леонов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 193 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-09235-6. — С. 22 19 Корягина, Н. А. Психология общения : учебник и практикум для академического бакалавриата / Н. А. Корягина, Н. В. Антонова, С. В. Овсянникова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 440 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03322-9. — С. 141 20 Гавра, Д. П. Основы теории коммуникации : учебник для академического бакалавриата / Д. П. Гавра. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 231 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06317-2. — С. 214 — 230