Жылуэнергетикада инженерлік эксперимент теориясы

Сипаттама: Пән жылу техникалық үрдістер бойынша сынақтардың әдістемесін, дайындығы мен өткізуін, сонымен қатар эксперименттік зерттеулердің нәтижелерін өңдеу, сенім ықтималдығын, бірқатар өлшеулердің өрескел қателерін, нәтижелердің репродуктивтілігі туралы эксперименттік зерттеулерді бағалауды, эмпирикалық тәуелділіктерді таңдауды, теориялық шешімдердің және регрессиялық талдаудың адекваттығын бағалауды қарастырады.

Кредиттер саны: 6

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер