Зерттеушілік іс-тәжірбие

Сипаттама: Магистранттың зерттеушілік іс-тәжірибесі отандық және шетелдік ғылымның ең жаңа теориялық, әдіснамалық және технологиялық жетістіктерімен, ғылыми зерттеулердің, эксперименттік деректерді өңдеу мен түсіндіріп талдаудың заманауи әдістерімен таныстыру мақсатында өткізіледі.

Кредиттер саны: 9

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Көкейтесті ғылыми проблеманы зерттеуде тәжірибе жинау, магистранттардың оқу үдерісінде меңгерген кәсіби білімін кеңейту, және де өз бетімен ғылыми жұмыс жүргізудің тәжірибелік дағдыларын қалыптастыру.
Міндет
  • Ғылыми және тәжірибелік қызмет дағдыларын меңгеру, кәсіптік ғылыми-зерттеу, өндірістік-технологиялық және ұйымдастыру-басқарушылық құзыреттің бір бөлігін қалыптастыру, сондай-ақ магистрлік диссертацияны орындау үшін қажетті материалдарды іріктеу.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Қызмет саласымен тікелей байланысты емес жаңа білім аясын қоса, жаңа білім мен білгірлікті өз бетімен меңгеріп алу (соның ішінде ақпараттық технологиялардың көмегімен) және оларды тәжірибелік қызметте қолдану қабілетін
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Ұйымдастыру-басқарушылық шешімдер қабылдау және олар үшін жауапкершілік етуге, соның ішінде стандартты емес жағдайларда, дайын болу қабілетін
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Жүргізілген зерттеулер нәтижелерін ғылыми бірлестікке мақала немесе баяндама түрінде ұсыну қабілетін
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Кәсіби саласына қатысты түрлі есептеу жүргізу үшін әр түрлі ақпарат көздерін талдау және оларды қолдану қабілеті
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Кәсіпорынның, саланың, өңірдің және тұтас экономиканың негізгі басқарушылық-экономикалық қызмет көрсеткіштерінің болжамын құру қабілеті
Негізгі әдебиет
  • 1. Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 простых правил. М.: ГУ–ВШЭ; ИНФРА-М, 2001. 2. Стрекалова Н.Д. Подготовка и защита магистерской диссертации: Учебно-методическое пособие.- СПб.: Изд-во РГПУ им.А.И.Герцена, 2010. Райзберг Б.А. Диссертация и ученая степень: пособие для соискателей. М.: Инфра-М, 2007.