Магистранттардың ғылыми зерттеу жұмыстары, соның ішінде теориялық оқудан үзілмей өткізілетін магистерлік диссертацияны орындау

Сипаттама: Зерттеу жұмысы магистранттардың және жетекші ғалымдардың икемді, интерактивті өзара әрекеттесуін қамтамасыз ететін, магистранттардың ғылыми тәжірибесінің ажырамас бөлігі болып табылады.

Кредиттер саны: 15

Компонент: Міндетті компонент

Цикл: Қосымша оқу түрлері

Мақсат
  • Зерттеу жұмысының негізгі мақсаты - білім алушылардың арасында ғылыми қарым-қатынас дағдыларын қалыптастыру, олардың әртүрлі сатыларында ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін қоғамдық талқылау.
Міндет
  • Зерттеу жұмысының міндеттері: Магистранттарды таңдап алынған бағдарлама және оқыту бағыттары бойынша қазіргі ғылыми мәселелермен енгізу. Зерттеу жұмысына магистрлік дағдыны қалыптастыру, оны жоспарлау, жүргізу, ғылыми тұжырымдарды қалыптастыру. Магистранттардың ғылыми зерттеулерінің аралық нәтижелерін таныстыру және жария талқылау. Ғылыми есептер түрінде ұсынылған магистранттардың ғылыми зерттеулерінің нәтижелерін түпкілікті апробациялау.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • эмпирикалық деректерді жинау әдістерін қоса алғанда, қолданыстағы зерттеу әдістерін білу; - эмпирикалық деректерді талдаудың негізгі әдістерін және олардың теориялық түсінігін білу; - эмпирикалық деректерді математикалық және статистикалық талдаудың негізгі әдістерін меңгеру;
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Зерттеу жұмысының нәтижесінде магистрант магистрлік диссертацияларға қажетті материалды жинақтауы керек, ол қазіргі заманғы менеджменттің және маркетингтің әртүрлі салаларындағы мәселелерді шешуге байланысты тәуелсіз және логикалық аяқталған біліктілік жұмыс болып табылады.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • ғылыми-зерттеу жұмыстарының барысында туындайтын және кәсіби білімді талап ететін мәселелерді тұжырымдау және шешу; - қажетті зерттеу әдістерін таңдау;
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • нормативтік құжаттарды қолданумен жұмыс нәтижелерін ұсынуға қабілеттілігі; - тәуелсіз ғылыми-зерттеу жұмыстарына және ғылыми топтағы жұмысқа қабілеттілігі; - кәсіби бейімделу қабілеті, зерттеу мен технологияның жаңа әдістерін үйрену;
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • ғылыми жұмыстың нәтижелерін тезистер, мақалалар түрінде көрсету әдістерін үйрену; - заманауи техникалық құралдарды тарту арқылы ғылыми нәтижелерді ұсыну әдістерін меңгеру.
Негізгі әдебиет
  • Баталов Ю. В. Как работать над магистерской диссертацией. – Усть-Каменогорск: ВКГТУ, 2010, - 84 с. Шкляр М. Ф. Основы научных исследований. Учебное пособие для бакалавров. 4-е изд. - М.: Дашков и Ко, 2012. Аверченков В. И. , Малахов Ю. А. Основы научного творчества: учебное пособие. 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2011 [доступ из ЭБС «Университетская библиотека он-лайн»].