Кешенді экономикалық талдау және бенчмаркинг

Сипаттама: Ғылыми дүниетанымның қалыптасуына ықпал етеді, базистік экономикалық категорияларды, экономикалық процестердің өзара байланысын түсінуге, экономикадағы қайшылықтар мен оларды шешу жолдарын анықтауға, нарықтық экономиканың жұмыс істеу механизмін зерделеуге мүмкіндік береді; болып жатқан құбылыстарға объективті баға беруге мүмкіндік береді. Экономикалық талдау дағдыларын меңгеру магистрлерге қоғамның экономикалық өміріне белсенді қатысуға, экономикалық мәселелер бойынша тиімді шешімдер қабылдауға мүмкіндік береді.

Кредиттер саны: 6

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
 • "Кешенді экономикалық талдау және бенчмаркетинг" пәні бойынша оқытудың негізгі мақсаты – студенттерге алдыңғы қатарлы тәжірибені қолдану негізінде, Экономикалық талдаудың әдіснамалық негіздері мен әдістемесін меңгеру және шаруашылық қызметті талдаудың практикалық дағдыларын меңгеру арқылы компанияны дамытуға инновациялық көзқарасты қалыптастыру; кәсіпорынның өндірістік-шаруашылық қызметін экономикалық талдауға бенчмаркингтік және кешенді тәсіл әдістерін қолдану.
Міндет
 • 1. бизнесті диагностикалауға кешенді көзқарас туралы жүйелі түсінік алу; 2. компанияны басқарудың бенчмаркингтік тәсілін зерттеу; 3. қазіргі жағдайда басқарушылық шешімдерді аналитикалық негіздеудің әдістері туралы және Компания қызметінің тиімділігін арттыру жөніндегі шаралар туралы түсініктерді қалыптастыру; 4. экономикалық талдау саласында практикалық дағдылар мен машықтарды меңгеру.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • – экономикалық талдау әдістері; - микро деңгейде шаруашылық жүргізуші субъектілердің қызметін сипаттайтын көрсеткіштердің қазіргі жүйесін құру, есептеу және талдау негіздері; - кәсіпорынның экономикалық қызметіне қаржылық талдау жүргізу әдістемесі; -кәсіпорынның өндірістік-шаруашылық қызметін экономикалық талдауға бенчмаркинг және кешенді тәсіл әдістері.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • - әртүрлі ақпарат көздерін талдау негізінде сыртқы ортаның нақты жағдайлары мен шектеулеріне сәйкес басқарушылық шешімдерді әзірлеу; - компанияның экономикалық қызметі мен қаржылық жағдайын талдаудың алынған нәтижелеріне экономикалық түсінік беру, оның қаржылық тұрақтылығын арттыру бойынша ұсыныстарды қалыптастыру; - қабылданатын шешімдердің қаржылық салдарын көру және оқиғалардың дамуына Құзыретті ықпал ету. - кәсіпорынның басқа, неғұрлым табысты компаниялардың көрсеткіштерімен жұмыс тиімділігін бенчмаркингтік талдау тетігін пайдалану. - нақты экономикалық міндеттерді дербес шешу
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • - өз ұстанымын тұжырымдау және дәлелдеу, шетелдік экономикалық терминдерді сауатты пайдалану
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • - топта нәтижелі жұмыс істеу және коммуникативтік қабілеттерге ие болу
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • - өзіндік шығармашылық жұмыс дағдысы (экономикалық ақпаратты жинау, жүйелеу және ғылыми интерпретациялау); - жаһандық компьютерлік желілерде және корпоративтік ақпараттық жүйелерде экономикалық ақпаратпен жұмыс істеу қабілеті
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • Экономикалық талдаудың пәні, мазмұны, әдістемесі және ұйымдастырылуы
 • Кәсіпорын қызметін экономикалық талдауда экономикалық ақпаратты өңдеу тәсілдері
 • Өндірістік жүйелерді ұйымдастыру және жұмыс істеу тиімділігінің жалпы шарттарын талдау
 • Өндірістік жүйелерді ұйымдастыру және жұмыс істеу тиімділігінің жалпы шарттарын талдау
 • Негізгі өндірістік қорларды пайдалануды талдау
 • Материалдық ресурстарды пайдалануды талдау
 • Кәсіпорынның еңбек ресурстарын пайдалануды талдау
 • Өнімнің өзіндік құнын талдау
 • Маркетингтік талдау: бенчмаркетинг әдісі
 • Бенчмаркетинг: негізгі ұғымдар мен іске асыру процесі
 • Комплексная оценка результатов деятельности предприятия
Негізгі әдебиет
 • Основная литература 1 Абдукаримов, И.Т. Финансово-экономический анализ хозяйственной деятельности коммерческих организаций (анализ деловой активности): Учебное пособие / И.Т. Абдукаримов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 320 c. 2 Воеводина Н.А. Бенчмаркинг - инструмент развития конкурентных преимуществ. - М.: Научная книга, 2009. - 117с. 3 Зороастрова, И.В. Экономический анализ фирмы и рынка: Учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / И.В. Зороастрова, Н.М. Розанова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 279 c. 4 Иванов, И.Н. Экономический анализ деятельности предприятия: Учебник / И.Н. Иванов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 348 c. 5 Любушин, Н.П. Экономический анализ: Учеб. Пособие / Н.П. Любушин. - М.: ЮНИТИ, 2016. - 575 c. 6 Савицкая, Г.В. Экономический анализ: Учебник / Г.В. Савицкая. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 649 c.
Қосымша әдебиеттер
 • Дополнительная литература 1 Когденко, В.Г. Экономический анализ: Учебное пособие / В.Г. Когденко. - М.: ЮНИТИ, 2015. - 392 c. 2 Косолапова, М.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебник / М.В. Косолапова, В.А. Свободин. - М.: Дашков и К, 2016. - 248 c. 3 Попова, Л.В. Экономический анализ: Учебное пособие / Л.В. Попова, И.А. Маслова, Б.Г. Маслов. - М.: ДиС, 2013. - 336 c. 4 Прыкина, Л.В. Экономический анализ предприятия: Учебник / Л.В. Прыкина. - М.: Дашков и К, 2016. - 256 c. 5 Румянцева, Е.Е. Экономический анализ: Учебник и практикум для академического бакалавриата / Е.Е. Румянцева. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 381 c.