Операциялық менеджмент

Сипаттама: Материалдарды сатып алу үрдісін басқару бойынша, олардың дайын өнімге айналуы және бұл өнімді тұтынушыға жеткізу қызметтері оқытылады Операцияларды басқарудың негізгі қызметтері қарастырылады: өндірістік объектілер мен үй-жайларды есепке алу және орналастыру, тауарлар мен қызметтерді жобалау, өндірістер мен қызметтерді ұйымдастыру, шикізатты жеткізу кестесін жасау, уақытты пайдалануды есепке алу қызметін орталықтандыру деңгейін анықтау

Кредиттер саны: 3

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • «Менеджмент» пәнін оқытудың мақсаты, болашақ экономикалық бағыттағы мамандықтардың студенттері, осы пәннің құрылымы мен оның мәнін, басқа пәндермен байланысы туралы толық және нақты теориялық білім беру және оны тәжірибеде қолдана білуді үйрету, яғни: - тәуекелділік жағдайда шұғыл басқару шешімдерін қабылдай білу; - кәсіпорынның (фирманың, ұйымның) кешенді құрылымдарын басқаруды; - кәсіпорынның жұмысына әсер ететін сыртқы және ішкі ортаның негізгі факторларын анықтау; - өндірістегі және еңбек өнімділігіндегі қайшылықтар мен еңбек қорларын басқару; - басқарудың әртүрлі деңгейлеріндегі басқаруды ұйымдастыру және т.б;
Міндет
  • менеджменттің теориялық негізі мен дамуы; 3 - басқару еңбегі мен басқару қызметінің табиғатын түсіну; 4 - менеджмент жүйесіндегі ұйымдастыру қатынастары; 5 - басқарудың негізгі әдістерін білу; 6 - ақпараттар мен коммуникацияларды пайдалану; 7 - адам қорлары мен ішкі байланыстарды басқару; 8 - кәсіпорынның нарықтағы бағдарын бағалау мен таңдау; 9 - шешімдерді қабылдау және олардың орындалуын ұйымдастыру; 10 - басқару үрдісіндегі бағдарлау, жоспарлау және бақылау.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Жаратылыстану ғылымы саласында (Әлеуметтік, гумантиралық,экономикалық) кең көзқарас пен жоғары ойлау мәдениеті қалыптастыруға әсер ететін пәндерді меңгереді.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Қазіргі Қазақстан Экономикасының басқару талаптарына сәйкес тәжірбилелік дағдылар мен теорияларға ие.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Бизнес процесстерді басқарудағы кезінде ақпаратты қолдану мен талдаудың сапалық сандық әдістерін қолдануға қабілетті.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Тиімді і басқару шешімдерін қабылдау кезінде экономикалық ақпаратты талдаудың арнайы әдістерін қолдануға қабілетті.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Кәсіби қызметте қоғам және табиғат дамуының заңдылықтарын білу және түсіну.
Негізгі әдебиет
  • ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 1. Антонов В.Г. Корпоративное управление: учебное пособие/под ред. В.Г. Антонова, В.В. Крылова, А.Ю. Кузьмичев и др.-2-е перераб. и доп. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2010.-288 с. 2. Валевич, Р. П.