Инновациялық кәсіпкерлік

Сипаттама: Өндірісті басқару, басқаша айтқанда, өндірісті басқару қағидалары мен әдістері, құралдары мен нысандарының жиынтығы және нарықты зерттеу арқылы тұтынушылардың мұқтаждықтарын қамтамасыз ету деген мағынаны білдіреді. Олар өндірістің тиімділігін арттыру және пайданы көбейту мақсатымен жасалып қабылданады№

Кредиттер саны: 6

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • пәнін оқытудың мақсаты, пәннің құрылымы мен оның мәні, басқа пәндермен байланысы туралы толық және нақты теориялық білім беру және оны тәжірибеде қолдана білуді үйрету, яғни: - инновациялық менеджмент басқару процесі ретінде - инновациялық менеджмент пәні, принциптері мен әдістері;
Міндет
  • басқарудың негізгі әдістерін білу; - ақпараттар мен коммуникацияларды пайдалану; - адам қорлары мен ішкі байланыстарды басқару; - кәсіпорынның нарықтағы бағдарын бағалау мен таңдау; - шешімдерді қабылдау және олардың орындалуын ұйымдастыру; - басқару үрдісіндегі бағдарлау, жоспарлау және бақылау.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Жаратылыстану ғылымдары облыстық базалық білімдерін меңгіру (әлеуметтік, гуманитарлық, экономикалық) тәртібі, мәдени ойлау және ой-өрісіті кеңейту үшін жеке жоғарғы білімді қалыптастыру әлеуметтік, экономикалық, құқықтық)ғылымдары облысындағы білімдерге ие.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Қазақстан экономиканың заманауи басқарма талабына сәйкес, тәжірбиелік дағдылары мен теориялық білімін меңгеру.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Бизнес-үрдісінің басқару үшін ақпаратты қолдану мен сапалы әдістемелік талдау үшін және сандықты қолдану қабілеті
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • басқару тиімділігін шығару нұсқасын негіздеу және жетілдіру; басқару қызметі саласы төңірегінде экономикалық арнайы әдістердің ақпараттарын талдау және негізін қолдану
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Кәсіби қызмете осы білімдеріне суйене алу мен қоғам және ойлау, табиғи даму заңын түсінеді және біледі
Негізгі әдебиет
  • 1 Назарбаев Н.А. Лекция «Казахстан на пути к обществу знаний» \Казахстанская правда 16.09.2012. 2 З а к о н «О государственной поддержке инновационной деятельности » на 30.03.2009 с изменениями. 3 Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному развитию республики казахстан на 2010 – 2014 годы 4 Программа индустриально-инновационного развития РК на 2003 – 2015гг. 5 Вертакова Ю.В, Симоненко Е.С. Управление инновациями. Теория и практика_Уч. Пособие, 2008 -432с 6 Балабанов И.Т. Инновационный менеджмент. – СПб.: Питер, 2011. – 304 с.14. Кондратьев Н. Д. Проблемы экономической динамики. – М.: Экономика, 2009 – 526 с.