Бақылауыш құралдарын бағдарламалық қамтамасыз ету

Сипаттама: Дербес компьютердің немесе смартфонның көмегімен басқару функциясы бар қазіргі заманғы аспаптар мен сыртқы құрылғыларды зерттеу. Сыртқы құрылғыларға аспаптармен қол жеткізуді қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін негізгі бағдарламалық құралдар мен драйверлерді зерттеу

Кредиттер саны: 6

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Өлшеу жүйелерін бағдарламалық қамсыздандыруды пайдалану және құру облысындағы зерттеу және өндірістік жұмыстарға мамандарды дайындау
Міндет
  • Магистранттар өлшеу құралдарының құрылымын, жіктелуін және бағдарламаны дұрыстау әдістерін білуі тиіс
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Магистранттар National Instruments LabVIEW бағдарламалық пакет арқылы жаңа программалар құрастыра білуі керек.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Өлшеу жүйелерінің негізгі және қолданбалы бағдарламалық қамсыздандыруын таңдауда тәжірибелік қабілеттерін игеру.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • CASE-құралдары және SCADA-жүйелерінде қалыптасқан бағдарламалық-аппаратты тұғырнамалар 2. CASE-құралдары және SCADA-жүйелерінде қалыптасқан бағдарламалық-аппаратты тұғырнамалар
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Өлшеу жүйелерін бағдарламалық қамсыздандаруын пайдалану және құру облысындағы зерттеу және өндірістік жұмыстарға мамандарды дайындау.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Курсты меңгеру кезінде алынған білімді тереңдету және игеру.
Негізгі әдебиет
  • 1. 3.1 Основная литература 1 Компьютерные системы и сети: Учеб. Пособие / Косарев В.П. и др. / Под ред. В.П. Косарева, Л.В. Ерёмина. – М.: Финансы и статистика, 1999.