Кешендi өлшем жүйесін құрастыру және жобалау

Сипаттама: Физикалық өлшемдерді өлшеу әдісі. Бақылау жүйелерін жібері үшін қолданылатын алғашқы түрлендірушілердің шығыс сигналдары. Басқару жүйелеріндегі комплекстік бағдарламалар.

Кредиттер саны: 6

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Сабақтың мақсаты: анализ және жүйелерді құру үшін қажет білім мен тәжірбие алу.
Міндет
  • Физикалық өлшемдерді білу және өлшеу шегін дұрыс тандай білу, өлшеу жүйелерінде теорияны қолдана білу.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Физикалық өлшемдерді білу және өлшеу шегін дұрыс тандай білу.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Өз бетімен және топ ішінде жұмыс істей білу, топ ішінде басшылық қабілетін көрсете білу, соның ішінде пәнаралық жобаларда өзінің жеке жауапкершілігін көрсетіп, профессионалды жұмыс барысындағы нормаларды ұстай білу.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Өз бетімен және топ ішінде жұмыс істей білу, топ ішінде басшылық қабілетін көрсете білу, соның ішінде пәнаралық жобаларда өзінің жеке жауапкершілігін көрсетіп, профессионалды жұмыс барысындағы нормаларды ұстай білу.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Өз бетімен және топ ішінде жұмыс істей білу, топ ішінде басшылық қабілетін көрсете білу, соның ішінде пәнаралық жобаларда өзінің жеке жауапкершілігін көрсетіп, профессионалды жұмыс барысындағы нормаларды ұстай білу.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Құқықтық, әлеуметтік, экологиялық және мәдени аспекттерде комплекстік инженерлік жұмыстың білімін көрсету.
Негізгі әдебиет
  • 1. Благовещенская М.М. Информационные технологии систем управления технологическими процессами. Учеб. для вузов / М.М. Благовещенская, Л.А. Злобин. – М.: Высш. шк., 2005. – 768 с.: ил. 2. Проектирование систем автоматизации технологических процессов: Справочное пособие. Под ред. А.С. Клюева. – М.: Энергоатомиздат, 1990. 3. Аринова Н.В. Проектирование микропроцессорных систем автоматизированного управления: конспект лекций для студентов специальности 5В070200 «Автоматизация и управление». ВКГТУ. - Усть-Каменогорск, 2012 – 88 с.