Өлшеуіш құрылғылардың схемотехникасы

Сипаттама: Пән жұмыс істеу қағидаларын, электронды құрылғыларды есептеу және жобалау әдістерін, қазіргі заманғы элементтік базаны талқылайды. Электрондық құрылғылардың құрылымдық және схемалық диаграммаларын қалыптастыру дағдыларын қалыптастыру. Электрондық құрылғылар мен құрылғылардың параметрлері мен сипаттамаларын анықтауға, жартылай өткізгіш аспаптарда электрлік шамаларды өлшеуге, электронды тізбектің параметрлерін және элементтерін есептеуге эксперименталды түрде дағдылану.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • микроконтроллерлерді құру және бағдарламалаудың жалпы принциптері туралы білім алу
Міндет
  • микропроцессорлық технологияны қолдана отырып жасалған құрылғыларды құру және пайдалану саласында өндірістік және ғылыми-зерттеу қызметі үшін мамандар даярлау.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • - өлшеу құралдарының тізбегін, элементтер базасын таңдау дағдыларын игеру. - микропроцессорлық жүйелерді бағдарламалау мен басқаруда сауатты болу.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • - знать области применения измерительных устройств, принципы построения и структуру, их параметры, особенности и условия эксплуатации - понимать принципы построения устройств с использованием микроконтроллеров, язык программирования и методы отладки программ
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Независимость мышления, критические, аналитические, диагностические навыки; Способность организации профессиональной деятельности
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Формирование (создание) проблемы, ее разъяснение и требования к ее решению
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • анализ научных публикаций по каждому разделу курса их структурированию и представлении материала для презентации на рубежном контроле, а также анализе статистических и фактических материалов; поиск, анализ, структурировании и презентации информации, анализе научных публикаций по определенной теме исследований
Негізгі әдебиет
  • 1. http://www.easyelectronics.ru 2. http://mcontroller.opentomsk.net 3. http://www.atmel.ru