Аспап жасауда есептеуiш құралдар

Сипаттама: Біз қазіргі заманғы есептеу техникасы мен бағдарламалық құралдарды жаңа құрылғылар мен құрылғылар әзірлеуде қолданамыз. Есептеу құрылғыларымен және перифериялық құрылғылармен үйлесімділік мәселелері қарастырылады.

Кредиттер саны: 6

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Магистранттардың дәстүрлі және заманауи ақпараттық технологияларды өлшеу құралдарының кез-келген табиғи физикалық өлшемдерін қолдану, тәжірибе әдістерін және теорияны меңгеру.
Міндет
  • Магистранттарды өлшеу техникаларының теориялық негіздерімен таныстыру
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Білім алушылар білу керек: -әртүрлі жаратылыстану саласында өлшеу ақпараттарын алу ерекшеліктерін.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Білім алушылар білуге тиіс: - өлшеу тапсырмаларын оңтайлы шешу мақсатымен ғылыми техникалық және патентті әдебиетті талдауды жүргізу; -жоспарлау, ұйымдастыру және өткізу кезінде өлшеудің заманауи тәсілдерін қолдану
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Ғылыми - техникалық мәліметтерді талдау және жинау, дамудың заманауи беталысын ескеру және мамандандырылған қызмет көрсетудің шетелдік техникасы, технологиясы және ғылымын қолдану; -тәжірибе жүргізу қабілеті.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Ұжымда жұмыс істеу қабілеті, әртүрлі шешімдерді дербес қабылдай білу; -өмір бойы және инженерлі мамандықта тоқтаусыз өзін-өзі жетілдіру қабілетіне үйренуге қабілетті көрсету және оның мәнін түсіну
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Үлкен шамадағы мағлұматтарды іздеу , өңдеу, талдау кезіндегі жұмыс істеу қабілеті және оның қойылымы.
Негізгі әдебиет
  • Джексон, Р.Г. Новейшие датчики / Р.Г. Джексон.  М.: Техносфера, 2007.  384с. Волоконно-оптические датчики / под ред. Э. Удда.  М.: Техносфера, 2008.  520с. 3. Дж Фрайден Современные датчики. Справочник. Москва: Техносфера, 2005. -592с.