Электрондық компоненттерін жобалау

Сипаттама: Микропрцессорлық техниканың архитектурасы. Микропроцессордың құрылымы және негізгі түйіндері. Бағдарламалық логикалық интегралды сұлбалар негізінде түйіндерді құрастыру.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Технологиялық үдерістерді автоматтандыру және басқару кезінде микропроцессорлық жүйелердің құру әдістерін қарастыру.
Міндет
  • Осы пәнді жүргізу барысында студенттердің оз бетімен жұмыс істеп алған білімдерін тереңдете оқи тусуін үйрету. Басқару жүйелерін құрастыру аймағында тәжірибиелік және зерттеулік бағыттарда мамандар дайындау.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Пәннің негізгі жалпы біліми заңдарын, моделдеу түрлерін және математикалық талдау әдістерін, прибор жасау аймағындағы және кешенді инженерлі бағыттағы эксперименталды зерттеу мен териялық негіздерді менгеру шарт.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Аппараттық құрылғылар мен бағдарламалар негізінде ақпааратты көрсету және сақтау құрылғысын құрастыры білу, аналогты және сандық құрылғылардың сұлбаларын таңдай білу, схемотехникалық есептерді орындай білу, принципиалды сұлбаларды сыза білу керек.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Жобаның шешімін технико-экономикалық түрде қарастыру, өндірістік аймақтарды құрастыру және ұйымдастыру әдістерін орындау,еңбек өтілу фонды мен жұмыс орынын ұйымдастыру.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Техникалық құжаттарды дайындай білу (жұмыс графигі, әдістеме, сметалар, жоспарлар, шикізаттарға тапсырыс және құрылғылар) стандартизация аумағында жұмыс істеу, технологиялық үдерістерді метрологиялық тірде ұйымдастыру.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Автоматтандыру және басқару жүйелерінде экономикалық және энерго үнемдеу әдістеріне заманауи талаптарына сай қолдану, адамдардың өміріне қауіп тиетін жағдайлардың алдын алу үшін.
Негізгі әдебиет
  • 1. Опадчий, Юрий Федорович. Аналоговая и цифровая электроника (полный курс): учеб. для вузов по специальности "Проектирование и технология радиоэлектронных средств" / Ю. Ф. Опадчий, О. П. Глудкин, А. И. Гуров ; под ред. О. П. Глудкина. - М. : Горячая линия-Телеком, 2005 - 768 с. (ОУЛ – 96 экз., ОНЛ – 2 экз., 8-к – 1 экз.) 2. Королев М.А., Крупкина Т.Ю., Ревелева М.А. Технология, конструкции и методы моделирования кремниевых интегральных микросхем. М.: Бином. Лаборатория знаний, 2009 Т.1 3. Королев М.А., Крупкина Т.Ю., Ревелева М.А. Технология, конструкции и методы моделирования кремниевых интегральных микросхем. М.: Бином. Лаборатория знаний, 2009 Т.2 4. Шутов Д.А. Технологии производства основных типов интегральных схем: учебное пособие. – Иваново: Иван. гос. хим.–технол. ун-т., 2010. 5. Берлин Е.В., Сейдман Л.А. Ионно-плазменные процессы в тонкопленочной технологии. – М.: Техносфера, 2010