Ғылыми-техникалық зертеулерді патенттеу

Сипаттама: Бұл курста қазіргі уақытта Қазақстанда және басқа елдерде қолданылатын, патенттеу негіздері, өнеркәсіптік меншік объектілерін қорғау атауларымен қорғау әдістері қарастырылған. «Патенттану және рационализация негіздері» пәнін оқу барысында өнертабыстық мәселелерді шешудің технологиялары мен әдістерін жетілдіру, патенттік іздеуді жүргізу, рационализаторлық ұсыныс пен өнертабысқа өтінім жасау қағидалары назарға алынады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
 • студенттердің патент туралы және Қазақстан Республикасының патент құқығы, халықаралық патент құқығы туралы негізгі идеялары мен білімдерін қалыптастыру.
Міндет
 • Курстың міндеттері - «Ғылыми-техникалық әзірлемелерді патенттеу» пәнін оқу нәтижесінде студент міндетті: - патенттік құқықтың негізгі ұғымдары мен анықтамаларын білу; - Қазақстан Республикасында қабылданған патенттеу жүйесі, зияткерлік меншік саласындағы халықаралық конвенциялар туралы түсінікке ие болу; өнеркәсіптік меншік объектілеріне құқықтарды беру туралы; лицензия түрлері туралы; патенттік құжаттама көздері туралы; өнеркәсіптік меншік объектілеріне қорғау құқықтарын алу тәртібі туралы; - патент иелерінің өнертабыстар авторларының құқықтары мен міндеттерін білуі; - өнеркәсіптік меншік объектілерінің патентке жарамдылық шарттарын білу; - өнертабысқа қорғау атауын алу тәртібін білу. - патенттік құжаттамамен жұмыс істей білу, патент іздеуді жүргізу, патент алуға өтініш беру. «Ғылыми-техникалық әзірлемелерді патенттеу» бағдарламасында қарастырылған білім негіз болып қана қоймайды, сонымен қатар тәуелсіз зерттеу, нәтижелерді тәуелсіз патенттеу үшін маңызды білім болып табылады.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Студенттер білуі керек: - Қазақстан Республикасының Патент заңының негізгі түсініктері мен заңдары; - өнертабысқа қорғау құқығын алу тәртібі.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Дағдылар: - патент алуға өтінім әзірлеу; - патенттік құжаттамамен жұмыс; - патенттік іздеуді жүргізу.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Құзыреттер: Негізгі құзыреттер: - Қазақстан Республикасының авторлық құқық туралы негізгі заңдарын білу; - патент іздеуді жүргізу, патенттік іздеуді жүргізудің негізгі көздерін білу; - қажетті құжаттарды, оның ішінде патенттік өтінімді сауатты дайындауды жазу; - патент иелерінің негізгі құқықтары мен міндеттерін білу;
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • - патенттік құжаттамамен жұмыс; практикалық дағдыларды игеру: - аналогтары мен прототиптерін анықтау үшін патенттік іздеуді жүргізу кезінде; - өнертабысқа өтінім материалдарын дайындауда.
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • Пәннің мақсаты мен міндеттері. Пәннің магистрлерді даярлау жүйесіндегі орны мен рөлі. Негізгі ұғымдар мен анықтамалар.
 • Зияткерлік меншік ұғымы.
 • Қазақстан Республикасының патенттік заңнамасы. Патенттік зерттеулер.
 • Қорғау құжаттарының түрлері. Патент иелерінің құқықтары мен міндеттері.
 • Зияткерлік меншік иелерінің авторлық құқығы
 • Өнеркәсіптік меншік объектілерінің сипаттамасы
 • Өнеркәсіптік дизайн мен өнертабыстың белгілері
 • Халықаралық өнертабыстар классификациясының мазмұны. Халықаралық патент.
 • Пайдалы модельді анықтауға арналған құжаттар жиынтығы. Пайдалы модельдің формуласы және оның мазмұны.
 • Сауда белгілері.
 • Бренд атауы. Қызмет көрсету белгілері.
 • Тауардың шыққан жерінің атауы.
 • Патенттік зерттеулердің кезеңдері.
 • Қазақстанның патенттік жүйесі.
 • Патенттік құжаттар көздері.
Негізгі әдебиет
 • 1.Закон Республики Казахстан от 2 марта 2007 года № 237 «О внесении из-менений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам интеллектуальной собственности». 2. Закон Республики Казахстан «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от26.07.99 № 456. 3. Инструкция по составлению, оформлению и рассмотрению заявки на выда-чу инновационного патента или патента на изобретение: приказ Председателя Комитета по правам интеллектуальной собственности министерства Юстиции РК от 24 апреля 2007 года № 52-ОД. 4. Инструкция по составлению, оформлению и рассмотрению заявки на то-варный знак: приказ Председателя Комитета по правам интеллектуальной соб-ственности министерства Юстиции РК от 24 апреля 2007 года № 55-ОД. 5. Инструкция по составлению, оформлению и рассмотрению заявки на выда-чу патента на полезную модель: приказ Председателя Комитета по правам интел-лектуальной собственности министерства Юстиции РК от 24 апреля 2007 года № 53-ОД. 6. Инструкция по составлению, оформлению и рассмотрению заявки на выда-чу патента на промышленные образцы: приказ Председателя Комитета по правам интеллектуальной собственности министерства Юстиции РК от 24 апреля 2007 года № 54-ОД. 7. Инструкция по регистрации лицензионных, сублицензионных договоров на использование объектов промышленной собственности: приказ Председателя Ко-митета по правам интеллектуальной собственности министерства Юстиции РК от 24 апреля 2007 года № 57-ОД. 8. Инструкция по регистрации договоров об уступке исключительного права на объекты промышленной собственности: приказ Председателя Комитета по правам интеллектуальной собственности министерства Юстиции РК от 24 апреля 2007 года № 58-ОД. 9. Основы патентного права и патентоведения в Республике Казахстан: учебное пособие /Ответ. редактор Т.Е. Каудыров.- Алматы: Жетi жарғы, 2003.- с. 392. 10. Акишев, Н. Что такое изобретение? / Н. Акишев // Интеллектуальная соб-ственность Казахстана.- 2006.- № 1.- С.10-17.
 • Также можно использовать ссылки с интернет ресурсов: https://kazpatent.kz/kk - сайт национального института интеллектуальной собственности; https://gosreestr.kazpatent.kz/ - государственные реестры изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков РК; https://youtu.be/9ij8gR9PZms - и другие видео от Global Patent https://www.coursera.org/learn/patents - лекции по Патентному праву на платформе Coursera (Пенсильванский Университет)
Қосымша әдебиеттер
 • 11. Ибрагимова, А. Сила товарного знака / А.Ибрагимова//Интеллектуальная собственность Казахстана.- 2006.- № 2.- С.32-35. 12. Карпухина, С.И. Защита интеллектуальной собственности и патентоведе-ние.- М.: Центр экономики и маркетинга, 2002 .- С. 352: ил. 13. Никитина, И. Инновационный патент РК - новация патентного закона РК / И.Никитина // Интеллектуальная собственность Казахстана.- 2007- № 2.- С.7-10. 14. Нюсупов, С. Патенты: история и современность / С.Нюсупов // Интеллекту-альная собственность Казахстана. - 2006. - № 2. - С.14-20.; № 3-4.- С. 32-38. 15. Программа развития патентной системы Республики Казахстан на 2007-2011 годы: Постановление пр-ва РК от 23 дек. 2006 г. № 1243. 16. Таймерденова, А. Порядок регистрации товарных знаков в Казахстане / А. Таймерденова // Интеллектуальная собственность Казахстана.- 2006.- № 1.- С.17-19.