Электрондық аспаптар мен құрылғылардың электромагниттік үйлесімділігі

Сипаттама: Дисциплина знакомит студентов с основами теории электромагнитной совместимости в электротехнических устройствах и практическими приемами ее обеспечения. Даются знания по теоретическим и практическим положениям оценки и расчета условий электромагнитной совместимости в электротехнических устройствах, а также выбора способов и расчета устройств защиты от электромагнитных помех.

Кредиттер саны: 6

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • 1. Пәннің мақсаты электр энергиясын өндіру, түрлендіру және алыс қашықтықтарға тарату кезінде туындайтын электр магниттік кедергілер түрімен, электр магниттік үйлесімділік терминдері мен анықтамаларымен таныстыру, электр магниттік кедергілерді жою әдістерін қарастыру. «Электр энергетика» мамандығында оқитын студенттерге электр магниттік үйлесімділіктің қазіргі өзекті мәселелерін түсіндіру.
Міндет
  • 1. Пәннің тапсырмасы: - білім алушыларды электр магниттік үйлесімділік түсінігімен таныстыру; - білім алушыларды электр энергиясын өндіріп, тарату кезінде пайда болатын электр магниттік кедергілерді жою әдіс-тәсілдерін үйрету; - білім алушыларға электр энергетика саласында туындайтын өрістердің әсерін түсіндіру
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Радиоэлектронды құрылығлардағы электр магниттік үйлесімділіктің негізделген талаптары бойынша ғылыми-техникалық ақпараттарды жинауға және талдауға қатысуға, сәулеленудің пайда болу себептерін түсіндіруге дайын болу
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Стандартты әдістемелер бойынша есептеулерді орындауға және кедергі келтіретін сәулелер деңгейін қолайлы деңгейге дейін төмендететін құрылымдық және сұлбалық техникалық шешімдерді табуға қабілетті болу
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • 1. Өндірістік жұмыс орнында экологиялық қауіпсіздікті сақтауға, энергияны және ресурстарды үнемдеуді жүзеге асыруға қатысу
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • 1. Өндіріс электр магниттік үйлесімділік технологияларының жұмысын ұйымдастыру, қауіпсіздік техникасы және өндірістік санитария, өрт қауіпсіздігі және еңбекті қорғау нормаларына сәйкес жұмыстық орындарды ұйымдастыру, технологиялық жабдықтарды дұрыс орналастыра білу қабілетіне ие болу
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • 1. Технологиялық жабдықтарға жоспарлы түрде сынақ жүргізу және жөндеу жұмыстарын жүргізуге қатысу және жоспарлауға, монтаждау, тексеру және іске қосу жұмыстарына қатысуға дайын болу, соның ішінде жаңа электр жабдықтарын және технологиялық процесстерді меңгеру
Негізгі әдебиет
  • 1. 1. ГОСТ 13109-97. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная.”Нормы качества электрической энергии в электрических цепях общего назначения”. 2. Э. Хабигер. Электромагнитная совместимость. Основы её обеспечения в технике. 3. Ю.Н. Бочаров, В.И. Яковлев. Электромагнитная совместимость в электроэнергетике. Основы и практикум по фильтрации и экранированию сигналов. Учебное пособие. Изд-во Политехнического университета. СПб-2008г. 4. Покровский Ф.Н. Обеспечение электромагнитной совместимости в конструкциях радиоэлектронной аппаратуры. –М.: МЭИ, 2001. 5. Белов Л.А. Обеспечение электромагнитной совместимости в радиопередающих устройствах. –М.: Изд дом МЭИ, 2011. 6. Бодров В.В., Исаков М.В., Пермяков В.А. Внешняя электромагнитная совместимость и антенны. -М.: Изд. дом МЭИ, 2006. 7. Управление радиочастотным спектром и электромагнитная совместимость радиосистем / под ред. М.А. Быховского. –М., ЭКО-ТРЕНДЗ, 2006.