Ақпаратты жинау, өңдеу және визуализациялаудың электрондық құралдары

Сипаттама: Пән келесі бағыттар бойынша білім мен дағдыларды дамытады: ақпарат және оның сипаттамалары, хабарлар мен сигналдар, байланыс жүйелері, байланыс арнасы, байланыс арналарында кедергі және бұрмалану, үздіксіз хабар алмасу, дискретті сигналдар, сигналдарды спектральды талдау, модуляция, кодтау, декодтау

Кредиттер саны: 6

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Заманауи қоғамды дамытудағы студеттердің білімі мен танымын хабарландыру арқылы қамтамасыз ету,негізгі тәсілдерді дамыту,қабылдаудың негізгі тәсілдері мен құралдары,сақтау, ақпаратты жаңарту.
Міндет
  • Алынған білімді қолдана отырып ақпараттық техналогияларды және заманауи техникалық құралдарды және коммуникативті есептері шешу.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Бағдарламалық және ақпаратық құрылғылардың негізінде ақпарратты көрсету, сақтау және құралдар жасауды орындау. Аналогтық және сандық электрондық құрылғылардың сызбасын таңдауды жүзеге асыру,сызбалық есептеулер жүргізу және интегралдық қолданудағы жүзеге асыруды ескере отырып принциптік сызбаны құрастыру.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Замнауи қоғамның дамуындағы ақпаратың мағынасын және негізін көрсету, негізгі тәсілдерді білу, қабылдаудың құралдары мен тәсілдері, сақтау, ақпаратты жаңарту; алынған білімді қолдана отырып ақпараттық техналогияларды және заманауи техникалық құралдарды және коммуникативті есептері шешу.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Таным құралдары және тәсілдерін дұрыс қолдана білу,білім және өзін-өзі басқару, болашақты интелектуалды. дәстүлі , физикалық және кәсіби өзін-өзі дамыту және өзін-өзі жетілдіру, өзінің кемшіліктері мен артықшылықтарын бағалай білу.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Жұмысты жеке және топта нәтижелі жүргізе білу ,топтағы кәсіби шеберлікті көрсету және жеке топты басқару, соның ішінде сабақаралық жобаларды жасау, жеке жауапкершілікті көрсете білу, кәсіби этика және кәсіпкелік нормаларды жүргізу.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Кәсіптік ортада және қоғамда байланысты жүзеге асыру, техникалық құжаттарды сұрыптап жасау, автоматтандыру және басқару облысындағы комплекстік инженерлік кәсіпкерліктің нәтижесін қорғау және нақты айту.
Негізгі әдебиет
  • 1. В.И. Дмитриев. Прикладная теория информации: Учеб.для студ. Вузов по спец. «Автоматизированные системы обработки информации и управления». – М.: Высш.шк.,1989 г. 2. Баскаков С.И. Радиотехнические цепи и сигналы : Учебник. – 3-е изд., перераб. И доп. – М: Высш. Шк., 2000.- 462с